% van de reeds aangelegde Gewestelijke Fietsroutes (GFR)

ONTWIKKELING VAN HET FIETSGEBRUIK

Deze indicator geeft de totale lengte weer van de reeds aangelegde regionale fietsroutes (GFR) ten opzichte van de geplande doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De GFR zijn aanbevolen trajecten voor verplaatsingen met de fiets over een gemiddelde of lange afstand doorheen verschillende gemeenten. Over het algemeen, volgen deze routes wegen met vrijliggende fietspaden of lokale wegen met minder of trager autoverkeer, die beter geschikt zijn voor fietsers en waar fietsen minder stresserend is.

Wat zijn de uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Om het autoverkeer en de overlast die dit met zich meebrengt, terug te dringen, promoot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gebruik van duurzamere verplaatsingswijzen. Fietsen is een van de alternatieven voor de wagen dat momenteel in de lift zit en dus nog een zeer groot ontwikkelingspotentieel vertoont. Fietsen is dan ook een erg praktische en snelle verplaatsingswijze voor verplaatsingen binnen het Brussels Gewest, en op dat vlak dus zeker een interessant alternatief. Toch zijn er nog tal van belemmeringen die sommige weggebruikers ervan weerhouden om naar de fiets te grijpen; de meest aangehaalde redenen zijn: onveiligheidsgevoel, niet comfortabel, de steile hellingen in Brussel, ... Een van de hefbomen waarover het Gewest beschikt om het gebruik van de fiets verder te promoten en de belemmeringen weg te werken, is de infrastructuur en de fietstrajecten verbeteren. De aanleg van GFR is een van de oplossingen om deze doelstelling te realiseren.

Doelen vastgesteld door de regio

• Fietsplan 2010-2015:
o Voltooiing van alle 19 GFR tegen 2015 (Mobiliteit Brussel Mobiliteit, 2011b, p. 8).

Berekeningsmethode en interest

Deze indicator is het aantal kilometer aan reeds gerealiseerde GFR (markeringen + bewegwijzering) gedeeld door het totaalaantal geplande kilometer aan GFR (257 km). Aan de hand van deze indicator kan worden gemeten in hoeverre er vooruitgang werd geboekt bij de aanleg van de gewestelijke fietsroutes. Het kan hier zowel gaan om de heraanleg van bepaalde GFR-stukken, als om de aanleg van volledige GFR’s.

Opmerkingen over de methode of interpretatie

De aanleg van gemeentelijke fietsroutes (GemFR) die bestemd zijn voor verplaatsingen binnen een gemeente, en het fiets-GEN dat Brussel verbindt met de rand, zijn in deze indicator niet opgenomen.

Een gerealiseerde GFR's moet als één geheel geëvalueerd worden. Het zou kunnen dat bepaalde stukken ervan moeten worden heraangelegd of in slechte staat zijn. Vermits er momenteel geen “kwaliteitsscore” bestaat voor de aanleg van GFR's, biedt deze indicator enkel een benadering.

Bibliografie

Brussel mobiliteit. Fietsplan 2010-2015: Brussel schakelt een versnelling hoger. Brussel mobiliteit, 2011. ISBN:
Brussel Mobiliteit. Vervoersplan Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel mobiliteit, 2011. ISBN: